热门搜索: 诗歌 诗词 诗经

[弟子规]《弟子规》全文带拼音翻译

发布时间:2021-07-30   来源:欢迎词    点击:   
字号:

【www.tjxdjx.cn--欢迎词】

 《训蒙文》在成书之初受到清朝政府大力推广而广泛流传,后经清朝贾存仁修订改编,并改名为《弟子规》。其中表述了部分传统文化,但其大多内容与现今亲子教育思想、哲学思维以及部分法律背道而驰。下面小编为大家分享《弟子规》全文带拼音翻译,欢迎大家阅读浏览。

 dì zǐ guī

 弟子规

 zǒng xù

 【总叙】

 dì zi guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信

 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

 泛爱众 而亲仁 有余力则学文

 rù zé xiào

 【入则孝】

 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

 父母呼应勿缓父母命行勿懒

 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng

 父母教须敬听父母责须顺承

 dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng

 冬则温夏则清晨则省昏则定

 chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn

 出必告反必面居有常业无变

 shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī

 事虽小勿擅为苟擅为子道亏

 wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng

 物虽小勿私藏苟私藏亲心伤

 qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù

 亲所好力为具亲所恶谨为去

 shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū

 身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞

 qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián

 亲爱我孝何难亲憎我孝方贤

 qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

 亲有过谏使更怡吾色柔吾声

 jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn

 谏不入悦复谏号泣随挞无怨

 qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

 亲有疾药先尝昼夜侍不离床

 sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

 丧三年常悲咽居处变酒肉绝

 sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

 丧尽礼祭尽诚事死者如事生

 chū zé dì

 【出则弟】

 xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

 兄道友弟道恭兄弟睦孝在中

 cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

 财物轻怨何生言语忍忿自泯

 huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

 或饮食或坐走长者先幼者后

 zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

 长呼人即代叫人不在已即到

 chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

 称尊长勿呼名对尊长勿见能

 lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

 路遇长疾趋揖长无言退恭立

 qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

 骑下马乘下车过犹待百步余

 zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò

 长者立幼勿坐长者坐命乃坐

 zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

 尊长前声要低低不闻却非宜

 jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí

 进必趋退必迟问起对视勿移

 shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng

 事诸父如事父事诸兄如事兄

 jǐn

 【谨】

 zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

 朝起早夜眠迟老易至惜此时

 chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu

 晨必盥兼漱口便溺回辄净手

 guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè

 冠必正纽必结袜与履俱紧切

 zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

 置冠服有定位勿乱顿致污秽

 yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

 衣贵洁不贵华上循分下称家

 duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

 对饮食勿拣择食适可勿过则

 niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

 年方少勿饮酒饮酒醉最为丑

 bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

 步从容立端正揖深圆拜恭敬

 wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

 勿践阈勿跛倚勿箕踞勿摇髀

 huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng

 缓揭帘勿有声宽转弯勿触棱

 zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

 执虚器如执盈入虚室如有人

 shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

 事勿忙忙多错勿畏难勿轻略

 dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

 斗闹场绝勿近邪僻事绝勿问

 jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

 将入门问孰存将上堂声必扬

 rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng

 人问谁对以名吾与我不分明

 yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

 用人物须明求倘不问即为偷

 jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán

 借人物及时还后有急借不难

 (可能是更古老的版本:

 借人物及时还人借物有勿悭 qián)

 xìn

 【信】

 fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

 凡出言信为先诈与妄奚可焉

 huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

 话说多不如少惟其是勿佞巧

 jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

 奸巧语秽污词市井气切戒之

 jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

 见未真勿轻言知未的勿轻传

 shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

 事非宜勿轻诺苟轻诺进退错

 fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū

 凡道字重且舒勿急疾勿模糊

 bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

 彼说长此说短不关己莫闲管

 jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

 见人善即思齐纵去远以渐跻

 jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng

 见人恶即内省有则改无加警

 wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì

 唯德学唯才艺不如人当自砺

 ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

 若衣服若饮食不如人勿生戚

 wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè

 闻过怒闻誉乐损友来益友却

 wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

 闻誉恐闻过欣直谅士渐相亲

 wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè

 无心非名为错有心非名为恶

 guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū

 过能改归于无倘掩饰增一辜

 fàn ài zhòng

 【泛爱众】

 fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

 凡是人皆须爱天同覆地同载

 xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo

 行高者名自高人所重非貌高

 cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

 才大者望自大人所服非言大

 yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī

 己有能勿自私人所能勿轻訾

 wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

 勿谄富勿骄贫勿厌故勿喜新

 rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo

 人不闲勿事搅人不安勿话扰

 rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

 人有短切莫揭人有私切莫说

 dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn

 道人善即是善人知之愈思勉

 yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

 扬人恶即是恶疾之甚祸且作

 shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

 善相劝德皆建过不规道两亏

 fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo

 凡取与贵分晓与宜多取宜少

 jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

 将加人先问己己不欲即速已

 ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng

 恩欲报怨欲忘抱怨短报恩长

 dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

 待婢仆身贵端虽贵端慈而宽

 shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán

 势服人心不然理服人方无言

 qīn rén

 【亲仁】

 tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī

 同是人类不齐流俗众仁者稀

 guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

 果仁者人多畏言不讳色不媚

 néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo

 能亲仁无限好德日进过日少

 bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

 不亲仁无限害小人进百事坏

 yú lì xué wén

 【余力学文】

 búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén

 不力行但学文长浮华成何人

 dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

 但力行不学文任己见昧理真

 dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào

 读书法有三到心眼口信皆要

 fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ

 方读此勿慕彼此未终彼勿起

 kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

 宽为限紧用功工夫到滞塞通

 xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì

 心有疑随札记就人问求确义

 fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

 房室清墙壁净几案洁笔砚正

 mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng

 墨磨偏心不端字不敬心先病

 lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

 列典籍有定处读看毕还原处

 suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī

 虽有急卷束齐有缺坏就补之

 fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

 非圣书屏勿视敝聪明坏心志

 wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì

 勿自暴勿自弃圣与贤可驯致

本文来源:https://www.tjxdjx.cn/wendang/183290/

推荐阅读

[杜甫诗三首必修三原文]杜甫诗三首原文及翻译

[杜甫诗三首必修三原文]杜甫诗三首原文及翻译

杜甫与唐代另一大诗人即“小李杜”的杜牧同为晋代大学者、名将杜预之后。杜甫诗三首分别是那三首,怎么翻译呢?以下是小编整理的杜甫诗三首原文及翻译,欢迎参考阅读!《佳人》 | 春望 | 《野望》 秋兴八首(其一) 杜甫 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开
2021-06-29
【2018早安心语正能量】2018早安心语带图

【2018早安心语正能量】2018早安心语带图

每天给自己一个希望,不为明天烦恼,不为昨天叹息,只为今天更美好;每天给自己一份潇洒,不为明天担忧,不为昨天懊恼,只为今天更快乐,亲爱的朋友,早安啊,瑞文小编为大家带来“2018早安心语带图”,欢迎阅读!小编精心推荐阅读最暖心的早安心语 | 周一早安心语 | 优美早安心语 |
2021-05-24
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除! Copyright © 推荐范文网 京ICP备16605703号